ANBI

Meld je nu aan voor de reis 2020!

15 JARIG JUBILEUM STICHTING WEERZIEN MET LIBANON

van 26 april t/m 6 mei 2020

Stichting Weerzien met Libanon (WML)

مؤسسة لمّ الشمل مع لبنان

ANBI status:

Stichting Weerzien met Libanon is aangemerkt als ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’ (ANBI). Dit houdt in dat uw giften aan WML zijn vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. Uw gehele gift komt daarom ten goede aan de in onze statuten genoemde doelstellingen.

ANBI status (nr.*********)

Beleidsplan/Doelstelling:

Stichting Weerzien met Libanon organiseert sinds 2005 terugkeerreizen voor Nederlandse UNIFIL Veteranen en hun naasten naar het voormalige inzetgebied in Zuid Libanon, al dan niet in het kader van verwerkingsproblematiek.

Sinds de oprichting in 2005 (statutair 22/09/2011) heeft WML meer dan 400 UNIFIL-veteranen individueel of met gezin terug begeleid naar het voormalige UN-inzetgebied in Zuid-Libanon.

Onze doelstellingen:

Het door middel van de terugkeerreizen verkrijgen van erkenning en waardering voor met name Nederlandse veteranen die hebben gediend in libanon.

Het opzetten van een “Holland-Huis” in Libanon voor de onderdak verlening en begeleiding van Libanon veteranen.

Het in stand houden en organiseren van de jaarlijkse herdenking van de Nederlandse UNIFIL-gevallenen in libanon.

Het versterken en aangaan van de kameraadschappelijke band tussen de deelnemende naties aan UNIFIL of gelijkwaardige missies uit dezelfde periode van Dutchbatt-Dutchcoy.

Het beschermen of terugbrengen van Nederlands militair erfgoed uit de UNIFIL-periode.

Het ondersteunen van diverse humanitaire projecten in het voormalige inzetgebied van Dutchbatt-Dutchcoy.

Het zorgen voor kameraadschappelijke ondersteuning in het algemeen en ondersteuning van het verwerkingsproces van deze veteranen in het bijzonder, onder meer door inzet van opgeleide veteranenhelpers (nuldelijnshelpers/geestelijk verzorgers) van de Stichting Weerzien met Libanon en door het ontplooien van diverse saamhorigheidsactiviteiten.

Stichting WML heeft geen winstoogmerk. De middelen van de stichting worden verkregen door particuliere legaten, schenkingen, giften en door middel van financiële ondersteuning van diverse veteranenorganisaties en subsidieverstrekkers. Alle verkregen financiële middelen komen ten goede en worden aangewend ter verwezenlijking van de in de statuten omschreven doelen via het door het bestuur opgestelde beleidsplan.

Bestuur WML:

Christian Laarhoven, Voorzitter.

Johan van Dijk, penningmeester.

André Matthijssen, Bestuurslid.

Bestuursleden en medewerkers van de Stichting WML zijn onbezoldigde vrijwilligers.

Beleidsplan, huishoudelijk regelement, statuten, activiteitenverslag en financieel jaarverslag zijn openbaar en opvraagbaar.

Bank:

NL 97 INGB 0007578048 Stichting Weerzien met Libanon

KvK: 

30270081   

RSIN:

821260625    

Info:

info@weerzienmetlibanon.nl