HET WEESHUIS VAN TIBNIN,DE TROTS EN TROETELKIND VAN HET NEDERLANDSE BATALJON

April 1981 opening en overdracht van het weeshuis met unieke foto’s

In april 1981 vond de opening plaats van het nieuwe weeshuis dat overgedragen werd aan de Libanese stichting ‘Foyer de la Providence’, die zich inzet voor het lot van weeskinderen in Zuid-Libanon. Er waren afgevaardigden van het bataljon, de burgemeester van Haris, de Muchtars van Tibnin en de Nederlandse ambassadeur in Libanon, mr. A.H. Croin, die een van de ondersteuners van het project is. Aalmoezenier Granneman, die eerder was geroteerd, kwam speciaal uit Nederland voor de opening. Het weeshuis wordt draaiende gehouden door een klein groepje toegewijde vrouwen van verschillende nationaliteiten.

Met dank aan de maker van de foto’s in dit bericht Wil looijestijn monteur bij TD Haris april t/m sept 1981

Tijdens de opening en tevens overdrachtsceremonie werden er diverse toespraken gehouden door o.a. waarnemend bataljonscommandant majoor WH Bruil de muchtar van Tibnin en weeshuis leidster Bernadette die haar emotionele dankwoord richtte aan de mannen van het Nederlandse bataljon en hun thuisfront.

Voordat de opening van het weeshuis werd verricht door de jongste bewoonster met het openen van de deur was het de beurt aan aalmoezenier Jan Granneman hij sprak in zijn toespraak de volgende woorden.

‘In dit Bijbelse land heeft de Heer ooit gezegd:

“Wat ge de Minsten Mijner hebt gedaan, dat hebt ge voor Mij gedaan”. Het minste, wat wij een kind gunnen is het hebben van een stel goede ouders. Dat moeten deze twintig weeskinderen missen. ‘Er zijn echter enkele zeer toegewijde leidsters gevonden, afkomstig uit verschillende landen, die de taak van de ouders hebben overgenomen en ik ben blij dat we het hen door dit huis te geven mogelijk hebben gemaakt hun taak goed ten uitvoer te brengen.’

Een bezoek aan het weeshuis is vanaf 2005 met regelmaat een vast onderdeel tijdens onze jaarlijkse terugkeerreizen zo houden wij de band met het weeshuis en de meereizende veteranen van Dutchbatt/Dic uit de periode 1979 t/m 1985 in stand.

Lebanon, I remember every day and every moment, and I am proud to have served you. .لبنان، اذكر كل يوم وكل دقيقة، وانا فخور جدا بخدمتك

DE TROTSE INSPANNINGEN VAN EEN HEEL BATALJON

DE ONTSTAANSGESCHIEDENIS VAN ‘ONS’ WEESHUIS IN TIBNIN (2)

In de herfst van 1979 ontdekte aalmoezenier C. Querelle van Dutchbatt op enkele kilometers van Haris een wrak huis, waarin een 22-jarige onderwijzeres zich ontfermd had over twintig wezen en halfwezen, slachtoffers van de toestand in Libanon.

De kinderen sliepen daar met zijn allen in een ruimte van 4 bij 5 meter op de kale vloer. Hij vertelde daarover aan iedereen van Dutchbatt die maar wilde luisteren. Hier moest immers wat aan gedaan worden. Tijd om actie te ondernemen had de ‘aal’ echter niet meer, want hij werd juist in die periode afgelost door zijn collega J. Ruijter.

Deze laatste wees de Unifillers op de schrijnende toestand van de oorlogsslachtoffertjes en ontketende een lawine van reacties. Spontaan stelden de mannen van het geniepeloton zich beschikbaar om in hun vrije tijd het huis een grondige opknapbeurt te geven. Al spoedig bleek echter dat er méér nodig was. Het huis kon onmogelijk door één opknapbeurt geschikt worden gemaakt. Er moest, zo besloot de aalmoezenier op advies van de Genie, een geheel nieuw weeshuis worden gebouwd.

In het bataljonsblad Dubbel Vier en in het veertiendaagse periodiek De Achterbanner, bestemd voor het thuisfront, verschenen artikelen over een geldinzamelingsactie om de bouw van een nieuw weeshuis mogelijk te maken. Een landelijk dagblad publiceerde hierover zelfs een interview met aalmoezenier Ruijter.

Veel legeronderdelen reageerden. Het 41 Pantserinfanteriebataljon-stoottroepen in Ermelo waarvan tijdelijk zo’n vijftig man gedetacheerd was bij de UNIFIL’ers in spé te Assen, wist bijvoorbeeld door bingoavonden en drankgelden f 4.650, -ten behoeve van het weeshuis bijeen te brengen. Aalmoezenier Querelle zat- terug in Nederland- ook niet stil, evenmin als zijn collega’s, de legerpredikanten Stam en Schout. Zij hielden collectes, zamelden geld in. Verlofgangers waren ook actief. Zo wist de soldaat R. Rinzema tijdens zijn korte vakantie in Leeuwarden bijna f 1.000,- bijeen te garen door spreekbeurten op scholen en acties.

In Libanon, in Haris, startten de korporaals Aad van Os en Toni Beugelsdijk een enveloppen-actie ter gelegenheid van het éénjarig bestaan van Dutchbatt, die maar liefst f 5.300, – opbracht. Een bingoavond van de WZZ leverde ruim vijfentwintighonderd gulden op. De mannen van de TD, het verkennings-peloton, de marechaussee, maar ook particulieren, zowel in Libanon als in Nederland, droegen hun steentje bij. Het geld stroomde binnen. Er kon grond worden gekocht en de bouw werd gestart, onder het toeziend oog van de opvolger van aalmoezenier Ruijter, de ‘aal’ J. Granneman.

De verpakking van het gedoneerde tovert een glimlach op de gezichtjes

LEBANON I REMEMBER EVERY DAY ANDEVERY MOMENT, AND I AM PROUD TO HAVE SERVED YOU.

(Tekst en foto’s onder andere uit Blauwe baretten tussen twee vuren)

Het weeshuis in Tibnin, de ontstaansgeschiedenis

Adjudant b.d. Matje van de Laar schrijft hieronder over het ontstaan van het nog steeds bestaande weeshuis van Tibnin, dat werd gebouwd door dezelfde Nederlandse genisten (destijds gevestigd bij Al Yatun, Post 7-16). Al sinds de eerste terugkeerreis van de Stichting Weerzien met Libanon (WML) in 2005 wordt dit in 1980 gebouwde weeshuis in Tibnin bezocht. Hier wonen meisjes in de leeftijd van 4 tot 17 jaar die grotendeels uit het voormalige inzetgebied van de Nederlandse Unifillers komen. Ook in mei van dit jaar waren we tijdens de terugkeerreis met onze groep veteranen, partners en kinderen op bezoek bij de kleine dames. Er werden cadeaus uitgedeeld en het was weer een happening met zang en dans, soms wat onwennig maar het is altijd goed om te zien dat er nog steeds goed voor deze weesmeisjes wordt gezorgd.

Door adjudant b.d. Matje van de Laar

Volgend jaar ga ik van vrijdag 28 april tot en met maandag 8 mei 2017 met een door de stichting Weerzien met Libanon (WML) georganiseerde reis naar Libanon. We gaan ook het inzetgebied in en bezoeken, onder andere Haris, Al Yatun, Naqoura, Tibnin en nog veel meer. We gaan het weeshuis in Tibnin (IrishBatt) dat met behulp van Nederlandse donaties gebouwd is bezoeken. Het (oude) weeshuis is in de tweede helft van 1979 door Nederlandse genisten ontdekt.

WML heeft mij gevraagd (omdat ik genist ben) of ik de geschiedenis van hoe dit weeshuis tot stand is gekomen wil uitzoeken en wat de bijdrage van de Nederlandse genisten was.

Tijdlijn:

 • Het was een weeshuis. Een 22-jarige Oostenrijkse verpleegster (Bernadette) had zich over de wezen en halfwezen ontfermd; slachtoffers van de toestand in Libanon. In de buitenlucht werd gekookt en sanitaire voorzieningen waren nauwelijks aanwezig.
 • Zij meldden dit bij hun pelotonscommandant, de toenmalige kapitein Jacob van den Ouden, en deze is met de aalmoezenier gaan kijken.
 • De pelotonscommandant en onze aalmoezenier onderzochten de lokale situatie en namen de beslissing dat er iets aan deze erbarmelijke omstandigheden moest gebeuren. De aal vertelde over deze situatie aan iedereen van Dutchbatt die het maar wilde horen. Hier moest immers wat aan gedaan worden.
 • Het geniepeloton begon in hun schaarse vrij tijd, meestal ‘s zondags, met het opknappen van het weeshuis. Dutchbatt zorgt voor de watervoorziening en Dutchbatt-artsen verleende medische zorg c.q. behandeling.
 • De aalmoezenier startte een campagne om geld in te zamelen voor het weeshuis in Tibnin.
 • De initiatiefnemers (aalmoezenier en geniepeloton) rouleerden naar Nederland, maar hun opvolgers gingen verder met de campagne en de werkzaamheden.
 • De aalmoezenier, Cees Querelle zette de campagne om geld in te zamelen voort. Noodzakelijke behoeften werden gekocht zoals bedden, dekens, tafels, stoelen en dat soort dingen.
 • Het weeshuis in Tibnin bevond zich in het gebied van Irishbatt en de Ieren droegen hun steentje bij in de vorm van dagelijkse voedselvoorziening.
 • Aalmoezenier Joop Ruyter arriveert en zet de campagne voort om geld in te zamelen voor het weeshuis Tibnin. Hij attendeerde iedereen wederom op de schrijnende toestand van de oorlogsslachtoffertjes en ontketende een lawine van reacties.
 • De veldpostgroep start een financiële campagne voor het weeshuis door het uitdelen van een speciale envelop ter gelegenheid van de eenjarige aanwezigheid van DutchBatt, die leverde fl. 5.300 op.
 • Aalmoezenier Joop Ruyter rouleert en draagt fl. 12.000 over aan aalmoezenier Jan Granneman die arriveert.
 • De aalmoezenier en het geniepeloton beginnen te begrijpen dat de locatie te klein voor de aanwezige wezen is en op den duur onhoudbaar. Ze besloten te stoppen met de renovatie van het oude weeshuis.
 • De aalmoezenier start het initiatief om grond in de omgeving te kopen om een groter weeshuis te kunnen bouwen.
 • De bisschop in Beiroet stuurt Père Osseirad; hij is verantwoordelijk voor het oplossen van de problemen van Libanese weeskinderen.
 • Elke vrijdag kwam hij met zijn VW-transporter het weeshuis bezoeken. Hij spreekt Frans en gebroken Engels, zodat hij kon communiceren met aalmoezenier Jan Granneman. Deze was zeer behulpzaam om ‘Libanese’ problemen op te lossen.
linksonder aalmoezenier Jan Granneman in het midden Père Osseirad.
 • Er werd grond gekocht en de bouw van het nieuwe weeshuis begint. De planning is op dat moment dat het weeshuis in november 1980 gereed zou zijn.
 • Genisten helpen bij het bouwrijp maken van het terrein voor het nieuwe weeshuis door met hun bouwmachines de kelder uit te graven.
 • Door de vroeg inkomende regen en het winterseizoen was het niet mogelijk om op tijd klaar te zijn, de septic tank kon niet worden geplaatst.
 • Ze moeten wachten tot het voorjaar om met het werk door te kunnen gaan. Begin voorjaar 1981 gaan de werkzaamheden voor het weeshuis Tibnin verder.
 • In april 1981 wordt het weeshuis Tibnin geopend door aalmoezenier Jan Granneman. Granneman draagt het weeshuis over aan Foyer de la Provence; een Libanese stichting van christenen die zich vele jaren het lot van de weeskinderen aantrekt. De aalmoezenier kwam voor de opening speciaal over uit Nederland.
 • De zichtbaar ontroerde Bernadette benadrukte in haar dankwoord het feit dat de kinderen nu eindelijk een eigen huis hebben en niet langer afhankelijk zijn van de nukken van huiseigenaren, die hen meermaals dwongen te verhuizen.
 • Aalmoezenier Jan Granneman sprak dan ook de hoop uit dat UNIFIL na jaren van peacekeeping haar zaak zal kunnen volbrengen. Dit weeshuis zal dan als een tastbare herinnering aan de Nederlandse inzet achterblijven. Enthousiast treden de weesjes hun nieuwe tehuis binnen.
De eerste maaltijd in het nieuwe weeshuis, midden Bernadette
 • Na de overdracht wordt de fondsenwerving voor het weeshuis Tibnin gestopt.
 • In mei 2017 hebben UNIFIL-genieveteranen Matje van de Laar, William Koolmees en Piet Cuperus tijdens hun bezoek aan Libanon namens het Regiment Genietroepen aan een wand in het weeshuis een plaquette bevestigd.
 • Het was immers de genie, met behulp van de aalmoezeniers, die dit allemaal primair tot stand hebben gebracht.
 • In maart 2017 heeft Matje van de Laar (zie regimentsmagazine GENIST 2017 nummer 2), in en rondom het Geniemuseum te Vught een reünie georganiseerd voor alle kaderleden van de genie die onder de UNIFIL-vlag in Libanon gediend hebben.
 • Tijdens deze reünie heeft hij geld ingezameld om dat in naam van het regiment tijdens het bezoek aan het weeshuis Tibnin te overhandigen. Het bijeengebrachte bedrag was $250 Amerikaanse dollar.

Bronnen:

 1. Diverse edities van Dubbel Vier; het bataljonsweekblad van 44 Painfbat JWF.
 2. Briefwisseling met aalmoezenier emeritus Jan Granneman.
 3. Het boek, Blauwe baretten tussen twee vuren in Libanon.
 4. Website Weerzien met Libanon

Chronologie:

JaarMaand 
  1979  MedioGenisten ontdekken in Tibnin een huis waar ongeveer 20 kinderen op een vloer van 4 x 5 meter slapen. In de buitenlucht werd gekookt en sanitaire voorzieningen waren er nauwelijks.
  1979  3e kwartaalDe genisten informeerden aalmoezenier Cees Querelle en gingen gezamenlijk poolshoogte nemen. Ze namen het besluit dat hier iets aan gedaan moest worden.
19793e kwartaalAalmoezenier Kees Querelle start de actie ‘Weeshuis Tibnin’ en begint geld in te zamelen.
19793e kwartaalGenisten starten (op hun vrije zondagmiddag) met het weeshuis te renoveren
19793e kwartaalNoodzakelijke levensbehoeften worden aangeschaft zoals bedden, dekens, tafels en stoelen en dergelijke.
19793e kwartaalTibnin ligt in door IrishBatt gecontroleerd gebied en de Ieren dragen hun steentje bij in de vorm van dagelijkse voedselvoorziening.
19793e kwartaalGenie zorgt voor de watervoorziening. De BHP-artsen zorgen voor de geneeskundige behandeling/verzorging
  1979  OktoberDe initiatiefnemers (aalmoezenier en genisten) roteren maar hun opvolgers zetten de actie voort. Aalmoezenier Joop Ruyter arriveert en blijft geld voor het weeshuis inzamelen.
1980MaartVeldpostgroep start financiële actie voor het weeshuis door uitgave van een speciale enveloppe ter gelegenheid eenjarig bestaan DutchBatt
1980AprilAalmoezenier Jan Granneman arriveert, fl. 12.000 in kas.
  1980  AprilMen begint in te zien dat de behuizing veel te klein is en op de duur onhoudbaar. Initiatief gestart om ergens in de buurt grond te kopen en een groter weeshuis te bouwen.
  1980  MeiGrond is aangekocht en er wordt met de bouw van een nieuw weeshuis, aangevangen, planning november 1980 klaar. De genisten helpen met het bouwrijp maken van het nieuwe weeshuis, onder andere door het uitgraven van de kelder met hun bouwmachines
  1980  NovemberMede door het vroeg invallende regenseizoen c.q. winter kan de septic tank niet gestort worden en men moet op het voorjaar wachten voor men verder kan gaan met de werkzaamheden.
1981MaartWerkzaamheden worden hervat.
  1981  AprilWeeshuis Tibnin geopend en overgedragen aan ‘Foyer de la Provence’ door aalmoezenier Jan Granneman die hiervoor speciaal uit Nederland was overgekomen
1981MeiInzamelingsactie ‘Weeshuis Tibnin’ gestopt.

Aalmoezeniers die aan het project weeshuis Tibnin verbonden waren:

 • Querelle, C.J.P. (1928) : van 10-03-1979 t/m 30-10-1979 ;
 • Ruyter, J.L. (1934): van 18-10-1979 t/m 01-05-1980;
 • Granneman, J.M.G. (1941): van 21-04-1980 t/m 25-11-1980.

Overzicht kaderleden van het wapen der Genie die onder de UNIFIL-vlag (1979-1985) in Libanon gediend hebben

           
 PCOPC GPC GPC HQ UNIFIL Naqoura 
 
 J.W. van den Ouden (Jacob) F. Kater (Fred) G.A.M. Donders (Ger) G.H. Jansen (Gerard) J.M. Cheriex (Joep) 
10-03-197916-12-197910-03-197921-11-197927-02-197911-12-197910-03-197916-12-197910-03-197921-11-1979
 
 J.C. Bus (Hans) U H.L.C. Brekelmans (Harrie) B. de Roode (Bertus) J.M. de Kleine (Jack) M.P. Dekker (Mees) 
08-12-197920-06-198014-11-197904-06-198008-12-197904-06-198003-12-197913-07-198014-11-197913-06-1980
 
 H.R.O. Schlüter (Richard) Z. Brinkman (Zeger) A.W. de Vries (Ton) M.A.M. van de Laar (Matje) U C.B.G. Kuilder (Cas) 
12-06-198019-12-198025-05-198025-11-198028-05-198019-11-198003-07-198028-01-198128-05-198005-12-1980
 
 M.F.P. van den Broek (Marcel) H.J.P. Grisel (Harrie) J.H.H.T. Riepe (Hans) H.J.P. Schreuder (Henk) L.P.A.J. Tijssen (Leo) 
11-12-198003-06-198119-11-198027-05-198119-11-198005-08-198121-01-198105-08-198119-11-198022-05-1981
 
 C.M. Willems (Charles) U K.R. Donze (Karel) U J.F. Hugens (Jo) F.J. Eskens (Fred) B.H. van der Molen (Bernhard) 
26-05-198102-12-198129-07-198127-01-198229-07-198127-01-198225-11-198126-05-198215-05-198108-12-1981
 
 D.G. Stallinga (Douwe) A.H.J. van de Ven (Ad) U H.J.G.M. Ritzen (Ron J. de Meester (Jan) J.C. Bus (Hans) 
25-11-198126-05-198220-01-198204-08-198220-01-198204-08-198226-05-198102-12-198125-11-198101-06-1982
 
 T.H.A. van Kauuwen (Theo) C.E. Maas (Chris) U J.G.M. Bots (Hans) J.M.M. van de Weijer (Jan) W.A. van Gilst (Willem) 
19-05-198224-11-198228-07-198226-01-198328-07-198226-01-198319-05-198224-11-198219-05-198228-11-1982
 
 R.E. van den Brink (Ruud) M.D.T. van Bree (Martin) R. Hoekstra (Ron) H.W.H. Donckers (Hub) D. Langelaar (Dick) 
17-11-198201-06-198319-01-198327-07-198319-01-198327-07-198317-11-198201-06-198317-11-198210-06-1983
 
 K.J. Kuiper (Jon) U H.J. Schuurs (Henk) J.M.C. Hendriks (Jan) S.J.S. de Wit (Stef)   
27-05-198320-10-198320-07-198320-10-198320-07-198320-10-198327-05-198320-10-1983  
              

Noot: Henk Schreuder heeft de OPC-functie tussen 27-05-1981 en 29-07-1981 waargenomen.

             
 Aggregaat-monteurs VanTot Diversen 44 Painfbat JWF VanTot Functie 
 J. Paauwe (Jan)10-03-197907-12-1979 R.N. Bakker (Ruud) 27-02-197916-12-1979 Kwartiermaker – gpc – wavo 
 U R. Plokker (Ron)25-03-198130-09-1981 H. Hoeve (Henk) 25-09-197923-01-1980 Boven de sterkte 
 R.J. Visser (Rob)23-09-198124-03-1982 U J. Brugts. J. (Jan) 24-09-198001-04-1981 CSM Staf cie Haris 
 G.T. Rikken (Gerard)17-03-8229-09-1982 UJ.W. Straten (Jos) 25-11-198126-05-1982 Toegevoegd S3 
 F.M.M. Akkermans (Frans)22-09-198230-03-1983 A.J.G.M. Odenkirchen (Andre) 25-11-198126-05-1982 Bataljons wapenhersteller 
 D. Latumahina (Dennis)23-03-198320-10-1983 U F.A.L. Hoeberigs, Frans 17-03-198229-09-1982 TD plv C Herstelpeloton Haris 
 W.P.J.M. Krijnen (Ruud)10-11-198302-05-1984 W. Dijkstra (Willem) 23-03-198329-10-1983 CSM Staf cie Haris 
 F. van Bruxvoort (Fred)18-04-198424-10-1984 J.H.A. Verhoeve (Jo) 20-07-198320-10-1983 Bataljons voorlichter 
 P.W. Aalbersberg (Poul)17-10-198424-04-1985 A. Ooms (Aad) 17-10-198424-04-1985 Lnt alg/onh gp DIC III 
 S. Veenstra (Sake)17-04-198524-10-1985 U A.J.A. Ubeda (Dries) 17-04-198524-10-1985 Lnt alg/onh gp DIC IV 
Inmiddels overleden
U J.G.M. Bots (Hans)
U H.L.C. Brekelmans (Harrie)
U U J. Brugts. J. (Jan)
U K.R. Donze (Karel)
U F.A.L. Hoeberigs, Frans
U J.F. Hugens (Jo)
U C.B.G. Kuilder (Kas)
U R. Plokker (Ron)
U H.J.G.M. Ritzen (Ron)
U H.J. Schuurs (Henk)
U J.W. Straten (Jos)

© Opgemaakt door Aooi b.d. M.A.M. (Matje) van de Laar 54.05.06.301                          Stand: 1-feb-2023

Lebanon, I remember every day and every moment, and I am proud to have served you. .لبنان، اذكر كل يوم وكل دقيقة، وانا فخور جدا بخدمتك

Help de meisjes in ‘ons’ weeshuis warm en droog de winter door

Een waargebeurd kerstverhaal

Zuid-Libanon 1979, de Libanese burgeroorlog is in volle gang. Tijdens een van hun speurtochten naar bouwmaterialen in het naastgelegen Tibnin, valt het oog van een groepje Nederlandse genisten van de United Nations Interim Force of Lebanon (UNIFIL) op een aantal spelende kinderen. Bij het naderen van de militairen verdwijnen de kinderen ijlings in een gat in een betonnen plaat. De mannen besluiten poolshoogte te nemen en dalen met een ladder af in het gat. Hier ontdekken ze tot hun grote verbazing zo’n 17 kinderen die op een kale betonnen vloer van ongeveer 4 x 5 meter slapen.

Bovenstaande anekdote vertelt het ontstaan van het nog steeds bestaande weeshuis van Tibnin, dat werd gebouwd door dezelfde Nederlandse genisten (destijds gevestigd bij Al Yatun, Post 7-16). Al sinds de eerste terugkeerreis van de Stichting Weerzien met Libanon (WML) in 2005 wordt dit in 1980 gebouwde weeshuis in Tibnin bezocht. Hier wonen meisjes in de leeftijd van 4 tot 17 jaar die grotendeels uit het voormalige inzetgebied van de Nederlandse Unifillers komen. Ook in mei van dit jaar waren we tijdens de terugkeerreis met onze groep veteranen, partners en kinderen op bezoek bij de kleine dames. Er werden cadeaus uitgedeeld en het was weer een happening met zang en dans, soms wat onwennig maar het is altijd goed om te zien dat er nog steeds goed voor deze weesmeisjes wordt gezorgd.

Na de koffie sprak directeur Ali Saad voor het eerst sinds jaren zijn zorgen uit over de financiële situatie van het weeshuis. Door de al jaren aanhoudende economische crisis en bestuurlijke desorganisatie in Libanon en de daarmee gepaard gaande hyperinflatie maakte hij zich zorgen over de betaling van de brandstof voor de generatoren en kachels voor de naderende winter. Wij namen afscheid met de woorden ‘we gaan kijken wat we voor u kunnen betekenen’. De urgentie van dit probleem werd nog vele malen groter op 7 oktober, na de gruwelijke aanval van Hamas op Israël en de daaropvolgende allesvernietigende oorlog, waar ook de gewone burgerbevolking van Zuid-Libanon steeds meer het slachtoffer van is.

Wij maakten ons steeds grotere zorgen en belden tijdens een door WML georganiseerde informatiebijeenkomst voor Libanonveteranen met de directeur Ali Saad van het weeshuis. Hij was bereid om tijdens een live verbinding de situatie in het gebied te duiden en te vertellen hoe het met de kinderen in het weeshuis gesteld was. Zijn zorgen over de brandstof voor de winter waren nog urgenter geworden. Bovendien vreesde hij dat bij een verdere uitbreiding van de oorlog, net als tijdens die van 2006, een evacuatie onontkoombaar zou worden, met alle consequenties voor deze toch al ontheemde kinderen van dien.

Conform een van de doelstellingen van de stichting Weerzien met Libanon zijn wij daarop begonnen met het opzetten van een crowdfunding actie voor het ophalen van minimaal €7.500,- voor de aanschaf van diesel om de generator van het weeshuis komende winter draaiende te houden. Mocht er genoeg opgehaald worden, dan zal dat ook gebruikt worden om bijvoorbeeld de gaten in het plafond (betonrot) te dichten die zichtbaar waren in de ruimte waar wij dit jaar werden onthaald met zang en dans.

Deze actie past in een lijst van eerdere humanitaire projecten van WML in het voormalige inzetgebied van Nederlandse militairen. Zo werd het Hospital Hiram in Tyre voorzien van 2 containers hoogwaardig overtallige medische apparatuur die i.s.m. het ministerie van Defensie en het Rode Kruis werden gedoneerd en verscheept. Voorts werden er onder meer brillen gedoneerd (met dank aan Specsavers), overtallige noodrantsoenen (Halal) opgekocht en gedistribueerd, medische specialisten en chirurgen uit Libanon naar Nederland gehaald op een studiereis langs Nederlandse (militaire) expertisecentra en werd i.s.m. de Bond voor Nederlandse Militaire Oorlogs- en dienstslachtoffers (BNMO) het eerste Libanese vrouwenvoetbal club/team gesponsord.

Lebanon, I remember every day and every moment, and I am proud to have served you. لبنان، اذكر كل يوم وكل دقيقة، وانا فخور جدا بخدمتك